Յայտարարութիւն

Sunday, February 21, 2010

Բանաստեղծութիւններ՝ Սեդա Գրիգորեան

Գ Ո Յ Ա Ր Մ Ա Տ

Գ ո յ ո ւ թ ի ւ ն ս է ա ր մ ա տ ա ւ ո ր

Պ ի ն դ ո ւ ա մ ո ւ ր

Դ ա ր ե ր ո ւ ն հ ե տ հ ա շ ո ւ ի ն ս տ ո ղ

Ե ր կ ա յ ն ա մ ի տ

Գ ե տ ն ի ն տ ա կ է ն ն ո ր գ ե տ ի ն ն ե ր յ ա յ տ ն ա բ ե ր ո ղ Տ ի ե զ ե ր ք ի ս ր տ ի ն վ ա զ ո ղ
Տ է ր ո ւ ն ա կ ա ն ա ղ օ թ ք ի ն պ է ս ք ա ղ ց ր ո ւ հ ե զ ի կ Մ ա ր դ ե ղ է ն գ ո յ - ն ա ր մ ա տ ի ս

Ս Ր Ա Ր Շ Ա Ւ

Ս ո ՞ ւ ր ս է ե լ ա ծ ա ր շ ա ւ ի թ է ա ր շ ա ւ ս է ս ր ա ծ ա յ ր Ա ր շ ա ւ ա ս ո յ ր ա յ ս կ ե ա ն ք ի ն
Ո ւ ր օ ր ե ր ս չ ո ւ ն ի ն հ ա շ ի ւ Ո չ ա յ ս օ ր ո ւ ա ն Ո չ գ ա լ ի ք ի ն
Բ ա յ ց ս ո ւ ր մ ը կ ա յ տ ե ղ մ ը կ ա խ ո ւ ա ծ Ճ օ ճ ա կ ա ն Չ - ա ր շ ա ւ ա կ ա ն
Ս ո ւ ր ը մ ա հ ո ւ ա ն հ ր ե շ տ ա կ ի ս

Մ Ա Զ Ա Պ Ո Ւ Ր Ծ

Մ ի լ ի ո ն ն ե ր ո վ մ ա զ ե ր պ ր ծ ա ն Ա ն է ա ց ա ն
Պ ո ւ ր ծ ն ա լ մ ա զ - մ ա զ տ ե ղ ի տ ո ւ ա ւ Թ ո ւ ր ք հ ո ր դ ա ն ե ր ո ւ ն ը ն դ ա ռ ա ջ
Մ ի ա յ ն մ ե ծ հ ա յ ր ս մ ա զ ա պ ո ւ ր ծ ե ղ ա ւ Տ է ր Զ օ ր է ն ի Լ ի բ ա ն ա ն

Վ Ե Ր Ջ Ա Լ Ո Յ Ս

Լ ո յ ս ի ն վ ե ր ջ ը չ է Ա յ լ Վ ե ր ջ ը լ ո յ ս է
Ի ն չ պ է ս ս է ր ե ր ս
Ե ր բ ո ր վ ե ր ջ ա ն ա ն Լ ո յ ս մ ը կ ՛ ա ր ձ ա կ ե ն Ի ն ձ մ է ն ե ր ս թ է դ ո ւ ր ս
Կ ե ա ն ք ի ա լ ի ք ի ն հ ո ւ ն ը կ ը փ ո խ ե ն Հ ա ւ ա տ ք ի մ ՛ հ ա ն գ ո յ ն
Դ է պ ն ո ր վ ե ր ջ ա լ ո յ ս

Ս . Դ . Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ե Ա Ն
2 0 Մ ա յ ի ս 2 0 0 9 Պ է յ ր ո ւ թ

Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ
( Մ օ ր ս մ ա հ ո ւ ա ն Բ . տ ա ր ե լ ի ց ի ն ա ռ թ ի ւ )

Վ ե ր ս տ ի ն դ ա ՞ ր ձ մ ը Թ է Դ ա ռ ն ա լ - ն ո ր է ն Դ է պ ի ա ն ո ր ո ր վ ա յ ր մ ը ն է ր ե ր է կ Օ դ ա ն ա ւ է ն դ ի տ ո ւ ա ծ մ ա ն կ ո ւ թ ի ւ ն մ ը լ ո կ Ո ր լ ո յ ս ո ւ ս տ ո ւ ե ր ի մ է ջ Տ ա ր ո ւ բե ր կ ՚ ը լ լ ա ր Հ ե ռ ո ւ - հ ե ռ ա ւ ո ր ա ն ծ ա ն օ թ ո ւ բի ր տ Ա ր ե ւ ա ն մ ա ն մ ո լ ո ր ա կ ի պ է ս
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Իբր ե ւ թ է ա մ ե ր ի կ ե ա ն հ ի ւ ս ի ս ը Վ ա յ ր մ ՚ է կ ե ա ն ք ի - վ ա յ ե լ ք ի ;
Ա ն ի կ ա հ ո ր ի զ ո ն ա կ ա ն գ ի ծ ի վ ր ա յ է Ս ի պ ե ր ի ա կ ո չ ո ւ ա ծ ա յ ն մ ի ւ ս վ ա յ ր ի ն հ ե տ Ո ր ո ւ ն ս ի ւ ն ե ր ո ւ ն - ճ ա ղ ե ր ո ւ ն ն ե ր ք ե ւ Հ ա ր ի ւ ր հ ա զ ա ր ն ե ր ա ր ն ա ք ա մ ի ն կ ա ն Մ ա ր մ ն ի Ս ի ր ո յ Ս ե ռի Հ ո գ ի ի Ս ա ռ ն ա մ ա ն ի ք ի մ ա հ ո ւ ա ն ծ ա ղ ի կ ն ե ր ո ւ ն պ է ս
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ն ե ր է ՛ մ ա յ ր ի մ Ո ր ա ռ ա ն ց ք ե զ ի կ ը վ ե ր ա դ ա ռ ն ա մ Լ ի բա ն ա ն - Ծ ն ն դ ա վ ա ՜ յ ր - Ո ւ ր մ ա ր տ ե ա ն հ ո վ ե ր Տ ե ՛ ս թ է ի ն չ պ է ս ա կ ա ն ջ ի ս կ ը փ ս փ ս ա ն Կ ո ր ս ո ւ ա ծ դ ի մ ա ն կ ա ր ի դ ա ն - յ ի շ ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ը
Ո ւ կ ը փ ղ ձ կ ի ս ի ր տ ս Չ գ ո յ ո ւ թ ե ա ն դ լ ո ՜ ւ ռ ա ս տ ո ւ ա ծ ն ե ր ո ւ ն պ է ս Ո ր ո ն ք վ ե ր է ն - է ՜ ն բա ր ձ ր է ն
Ք ի թ ս կ ը հ ր ե ն ս ա պ ճ լ ի կ պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ն մ է ջ
Ո ր պ է ս զ ի կ ա պ ո յ տ ի ն փ ր փ ո ւ ր ն ե ր ո ւ ն հ ե տ Ե ս վ ե ր ս տ ի ն հ ո տ ո ւ ը տ ա մ ք ե զ
Ո ր պ է ս զ ի հ ա ն դ ի պ ո ւ մ ը մ ե ր Պ է յ ր ո ւ թ ե ա ն տ ա ք ջ ո ւ ր ե ր ո ւ ն պ է ս Ը լ լ ա յ վ ե ր ա դ ա ր ձ
Դ է պ ի վ ա յ ր ը ա յ ն Ո ւ ր մ ե ն ք ե ր կ ա ՜ ր փ ն տ ռ ե ց ի ն ք զ ի ր ա ր


Ս . Դ . Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ե Ա Ն
7 Օ գ ո ս տ ո ս , 2 0 0 9 Պ է յ ր ո ւ թ


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝