Յայտարարութիւն

Monday, May 31, 2021

 

Անկախութեան Եւ Ինքնուրոյնութեան Հպարտութիւնը…


ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Գրականութիւնը անկախութիւն է, եւ անկախութիւններէն
ամենէն մեծը, ամենէն թանկագինը»: 

ԳԵՂԱՄ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

Շատ հետաքրքրական է, երբ բառարան կը գործածես, բացատրական թէ հոմանշային, որպէսզի բառերուն նշանակութիւնը եւ բացատրութիւնը ստանաս: Բառերու նշանակութիւնը քեզի առիթ կու տայ ո՛չ միայն հասկնալու, այլ նոյնքան նաեւ ընկալելու եւ իմաստ կերտելու քու հասկացողութեանդ համար:

«Անկախութիւն» բառին բացատրութեան մէջ տեսայ «ինքնավարութիւն», «ազատութիւն», «պետական իշխանութիւն ունեցող» իմաստները: Իսկ հոմանշային բացատրութիւններուն մէջէն տեսայ «ինքնիշխանութիւն» եւ «ինքնուրոյնութեան» հասկացողութիւնները: Այս բոլորին մէջէն սկսայ որոնել անկախութեան հասկացողութիւնը եւ ընկալումը իմ կեանքիս համար եւ տարիներու ընթացքին: Թէ ինչպէ՛ս անկախութիւնը եւ անոր հասկացողութիւն-ըմբռնումը կրցայ տեսնել, հասկնալ, ընկալել, ինչ որ իմ կեանքիս մէջ ներմուծուեցաւ հետեւողական կրթական-դաստիարակչական գործընթացի մը մէջէն, որ նաեւ ինծի համար կերտեց իմ ինքնուրոյնութիւնս:  Թէ ի՛նչ կրնայ նշանակել հայ եւ ազգային ըլլալ: Եւ որ այս հասկացողութիւնը իմ կեանքիս համար պիտի դառնար ձեւաչափ` ապրելու համար անկախ եւ  ինքնուրոյն կեանքի մը գիտակցութեան մէջէն: Տեսայ նաեւ, թէ անկախութիւնը իր ինքնուրոյն բայց նոյնքան համապարփակ տարազով, հայրենիքի եւ անոր աշխարհագրական-հողային սահմաններու կարգավիճակն է ու տակաւին աւելին:

Տեսայ, թէ անկախութեան հասկացողութիւնը դաստիարակութեան արդիւնք էր: Դաստիարակութիւն մը, որ սկսաւ աշակերտական տարիներուս ընթացքին` սկսելով նախ տան մթնոլորտէն եւ անցնելով դպրոցէն եւ շեշտուած կերպով հայկական դպրոցէն, հասնելով եկեղեցի ու տակաւին: Եթէ ես չունեցայ կուսակցական-միութենական ու ակմբային դաստիարակութեան այդ հոլովոյթը, բայց կարելի չէ չգնահատել այս վերջիններուն կարեւոր դերը այս դաստիարակութեան մէջ:

Դպրոցական տարիներուն հայերէնի, գրականութեան, հայոց պատմութեան ու հոգեւոր-Աստուածաշունչի իւրաքանչիւր դասապահի դաստիարակութեան ընդմէջէն, սկսայ տեսնել, թէ  ինչպէ՛ս կը կազմաւորուի ազգային անկախութեան, իմա՛` ինքնուրոյնութեան այս նկարագիրը: Անկախութիւնը տեսայ ու սորվեցայ ազգային հայեցակէտի ու ըմբռնումներու հասկացողութիւններուն եւ գիտակցութեան մէջէն: Թէ ինչպէ՛ս դպրոցական-եկեղեցական այդ  դաստիարակութիւնը եղաւ համապարփակ` իմ կեանքիս համար կերտելու ինքնուրույն դիմագիծ մը: Հայ եմ, քրիստոնեայ, եւ ասիկա   ինքնուրոյնութիւն մըն է, որ ինծի եւ իմ կեանքիս շնորհեց անկախութիւն: Անկախութիւնը ազատ ու հաւասարակշռուած մտածողութեան, ինքնութեան, կեցուածքի, ընբռնումի, ապրելակերպի եւ համամարդկային կեանքի ու աշխարհի մէջ ապրելու գրաւական է: Բայց ոչ միայն ապրելու աշխարհին մէջ իբրեւ մարդ, այլ ինքնուրոյն նկարագիրով հայ մարդ, որ նաեւ իր ներդրումը կ՛ունենայ համամարդկային ու միջազգային  յարաբերութիւններու մէջէն: Բայց նաեւ սորվեցայ, որ գրաւոր ու բերանացի Խօսքը` (համեմատելով եւ ներառելով Աստուածաշունչի բացատրութեան մէջ ԲԱՆ հասկացողութիւնը) ընդարձակ ու համապարփակ գրականութիւն է եղեր, շատ աւելին, քան գրական-բանաստեղծական բովանդակութիւնը եւ անոր հասկացողութիւնը: Եւ այս Խօսքի, իմա ԲԱՆԻ գրականութիւնը, շարադրուած եւ համադրուած ձեւով կերտեց քրիստոնէական, ազգային, հասարակական, քաղաքական, գիտական, փիլիսոփայական, հրապարակախօսական աւ այլ դաստիարակչական գիտութիւններ, որոնք միանալով իրարու հետ ստեղծեցին ինքնուրոյն նկարագիր մը ինծի համար իբրեւ հայ եւ քրիստոնեայ մարդ: Այսօր կ՛արժեւորեմ այս «գրականութիւնը» եւ անոր դաստիարակութեան կարեւորութիւնը, որ ինծի համար եղաւ ապրող կեանք մը: Եւ իրաւացի է Գեղամ Բարսեղեանը, երբ կ՛ըսէ, թէ  գրականութիւնը անկախութիւն է (եւ անկախութիւն կը շնորհէ), եւ աշխարհի մեծագոյնը եւ թանկագինն է եղեր: Որովհետեւ իմս է եւ իմ մէջս կերտեց անկախ, ազատ եւ ինքնուրոյն նկարագրով կեանքի մը հասկացողութիւնը:

Բայց այս անկախ եւ ինքնուրոյն նկարագիրին մէջ  պիտի լիցքաւորուէր նաեւ  հայրենիք-հող գիտակցութիւնը: Վերջապէս սփիւռքահայ եմ, եւ պիտի ապրէի հողին կարօտը: Հայկական հողը, որ իմս է եւ իմ դիմագիծս է: Հողը, որ նաեւ դարձաւ իմ անկախ եւ ինքնուրոյն կեանք շնորհող ենթահողս, անկախ թէ ի՛նչ կարգավիճակի մէջ է հայուն եւ իմ այս հողը: Առաջին հանրապետութիւնը հայկական պետականութեան առաջին կռուանն էր, որուն պատմութիւնը սերտելով իմ հայկական-ազգային դիմագիծս ուրուագծուեցաւ իբրեւ անկախ, ազատ, ինքնուրոյն հայ անհատ: Երկրորդ հանրապետութիւնը, որուն հետ բաւական առնչուեցայ, եթէ չունեցաւ վարչական-պետական ինքնիշխան դրուածք, բայց երբեք չդադրեցաւ սնուցանելէ իմ հայկական ու ազգային ինքնուրոյն նկարագիրս: Երրորդ հանրապետութիւնը եթէ շարունակութիւնն էր առաջին եւ երկրորդ իրականութիւններուն, բայց պիտի ամբողջացնէր իմ մէջս հպարտութիւնը նոյն այս անկախ եւ ինքնուրոյն նկարագիրիս նկատմամբ: Սկսայ տեսնել եւ սորվիլ, թէ ինչքա՛ն կարեւոր է եղեր հող-հայրենիք իրականութիւնը` այս համապարփակ եւ ինքնուրոյն նկարագիրս կերտելու մէջ:

Այս ազգային եւ ինքնուրոյն նկարագիրի կերտումը զերծ չէր մարտահրաւէրներէ: Իբրեւ սփիւռքի մէջ ծնած, մեծցած եւ մինչեւ օրս տարբեր երկիրներու մէջ ապրող հայ մը, ապրեցայ ու տակաւին կ՛ապրիմ սփիւռքեան կեանքին ստեղծած եւ պարտադրած տարբեր հոլովոյթները: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմէն սկսեալ մինչեւ Միջին Արեւելքի տարբեր ու մինչեւ օրս շարունակուող քաղաքական եւ ապահովական ելեւէջները: Հայուն պատմութիւնը մինչեւ օրս միշտ ալ լեցուն եղած է ելեւէջներով: Առաջին հանրապետութիւնը ունեցած է իր տարբեր մտահոգութիւնները: Խորհրդային համակարգին մէջ ուրիշ բնոյթի դժուարութիւններ կային, հասնելով մինչեւ ներկայ օրերու երրորդ հանրապետութիւնը: Այսօրը նոյնքան լեցուն է մտահոգիչ տուեալներով:

Կայ մէկ կարեւոր իրականութիւն: Այս «մտահոգիչ տուեալները» իմս են նաեւ, ինչպէս որ են իւրաքանչիւր հայու համար: Այսօր, իմ անկախ ու ինքնուրոյն ազգային ինքնութեան կեանքիս մէջ ունիմ նոյնքան մտահոգիչ տուեալներ: Երեւի պիտի ապրիմ այս տուեալներով, բայց նաեւ աշխատիմ, որպէսզի բարւոք լուծումի մը համար տարուած բոլոր ջանքերուն մէջ իմ մասնակցութիւնս բերեմ: Ինքնուրոյն նկարագիրը` անկախութիւնը, ունի նաեւ պատասխանատուութիւն, որմէ կարելի չէ փախչիլ:

Ներկայ օրերու մեր երրորդ հանրապետութիւնը ունի բազմաթիւ մտահոգութիւններ: Չեմ ուզեր ըսել, թէ առաջինը եւ երկրորդը չունէին որեւէ տեսակի հարց: Անպայմանօրէն ունէին, ինչպէս ներկայ օրերու տարբեր հիմնահարցերը:

Մեր ներկայ օրերու երրորդ հանրապետութեան մէջ կան ռազմական-քաղաքական տագնապներ: 44 օրերու արցախեան պատերազմը եւ պարտութիւնը մեզ դրին շատ դժուար իրականութեան մը առջեւ: Մեր հայրենիքի աշխարհաքաղաքական տուեալները նոյնպէս չեն օգներ մեր հարցերուն մէջէն բարւոք ձեւով նաւարկելու: Ստիպուած ենք կատարել քաղաքական թեքումներ եւ համաձայնութիւններ, ընտրութիւններ, ինչպէս նաեւ ապաւինիլ այս կամ այն ուժի աջակցութեան: Աշխարհագրական ոչ նախանձելի մեր դիրքը մեզ նաեւ կը դնէ` իբրեւ  հայրենիք եւ պետականութիւն, դժուարին ընտրանքներու առջեւ: Արցախեան հիմնահարցի լուծման անհրաժեշտութիւնը նոյնքան դժուարին առաքելութիւն մըն է: Ներկայ օրերու Ազրպէյճան-Հայաստան սահմանային քաշքշուքները ալ աւելի կը բարդացնեն տիրող կացութիւնները:

Բայց այս բոլոր արտաքին առանցքներուն մէջէն կայ մեր ներքին իրավիճակը, որ այսօր, մեղմ ըսած, ոչ համերաշխ մթնոլորտ մը կը պարզէ: Ներքին տագնապները եւ անհամաձայնութիւնները, եւ տակաւին իրարու նկատմամբ անմակարդակ մեղադրանքները եւ ստորնացնող գզվռտոցները հասած են անվայել մակարդակներու: Այսօր ներհայկական մեր կարգուսարքը կ՛ապրի ահաւոր տագնապ: Տագնապի այս պատճառը արդիւնք է քաղաքացիական, ազգային, բարոյագիտական ու հոգեւոր դաստիարակութեան եւ կրթութեան մեծ բացակայութեան: Երեսուն տարիներու վրայ երկարած մեր երրորդ հանրապետութիւնը չկրցաւ կերտել համակարգ-պետականութիւն մը, որ քաղաքացիական եւ ազգային առողջ բարոյագիտական հիմքեր ունենար: Հոն, ուր հայ քաղաքացին պիտի ապրի, բայց նաեւ պիտի կերտէ հայրենիքը, հեռու` կաշառակերութենէ եւ կողոպուտէ: Ընչաքաղցութիւնը եւ «մամոնա»-ի պաշտամունքը մեր արժեչափերը դարձան դժբախտաբար, եւ մենք չկրցանք հիմնել պետականութիւն մը, որ կը վայելէ առողջ եւ տոկուն բարոյական հիմք: Այս իմաստով մենք սկսած ենք սակարկել մեր ազգային ինքնուրոյնութիւնը: Այն ինքնուրոյնութիւնը, որ գլխաւոր երաշխիքն է մեր անկախութեան: Անկախութեան աշխարհագրական, տարածքային, բայց նաեւ ազգային-մշակութային ինքնութիւնները: Պարտինք ընդունիլ, թէ բոլորս «կշռուեցանք եւ պակաս գտնուեցանք» (Դանիէլ 5:27): Պակասաւորը հայրենի պետականութիւն մը հիմնելու գրաւականն է, որ մեծապէս պիտի օժանդակէր, որպէսզի մենք կարենայինք դիմագրաւել մեր արտաքին բազմապիսի ու բազմատեսակ հիմնահարցերը: Պատմութեան փորձը յստակ է: Ուր կայ ամուր, ներքին եւ լաւ կազմակերպուած պետականութիւն, հոն կայ արտաքին տարբեր հիմնահարցերը դիմագրաւելու վճռակամութիւն եւ կարողականութիւն, անկախ թէ ինչքան է մեր ուժի թուային եւ որակական կարողականութիւնը: Ներքին ամուր հիմքը պատուանդան է արտաքին  մարտահրաւէրներու դիմաց:

Պէյրութէն բարեկամ մը ամէն առաւօտ լաւ սովորութեան մը սկսած է` ընկերային տեղեկատուութեան ցանցերու միջոցով «բարի լոյս» ըսելու: Եւ իւրաքանչիւր բարի լոյս ունի մեր պատմական Հայաստանի, Կիլիկիոյ ու տակաւին Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր գիւղերէն ու քաղաքներէն նկարներ: Այս նկարներուն ան կը միացնէ նաեւ նոյն այս վայրերուն մէջ ծնած ու ապրած հայ հերոսներու եւ մտաւորականներու նկարները: Քաջալերական եւ շնորհաւորելի նախաձեռնութիւն մը իսկապէս:

Չեմ գիտեր ինչո՛ւ, բայց Արամ Պէյ Չոլագեանի նկարը ուշադրութիւնս աւելի գրաւեց: Զէյթունցի ծնողքի մը զաւակն ալ չեմ, որ ըսեմ, թէ հայրենակցական կապն էր, որ զիս այդ յատուկ ուշադրութեան հրաւիրեց: Արամ Պէյի աչքերն ու նայուածքն էին: Խորունկ, ինչ որ աւելի խթանեց զիս մտնելու իր աչքերուն մէջէն իր ներաշխարհը`  պեղելու համար հոն թաքնուած իր ինքնուրոյնութիւնը: Անոր աչքերուն եւ  նայուածքին մէջ տեսայ հաստատակամ եւ ամուր կեցած մարդը: Ազգային ինքնուրոյնութեան մը հաւատացած ու կառչած հերոսը, որ երբեք չսակարկեց իր ինքնութիւնը: Գիտցաւ, թէ ե՛րբ եւ ինչպէ՛ս զէնքին պիտի ապաւինէր, որպէսզի փրկէ իր ժողովուրդը: Եւ փրկեց® Պատմութիւնը կը վկայէ Արամ Պէյի սխրագործութիւններուն եւ քաջագործութիւններուն մասին: Ան ազգային ինքնուրոյնութիւն կերտած մարդն էր, որուն բարոյական արժեչափը հայրենիքը  եւ անոր անկախութիւնն էր: Արժէքին հաւատացած մարդն էր:

Հայը առաջին քրիստոնեայ ժողովուրդը եւ պետականութիւնն է աշխարհի վրայ: Այս իմաստով, մենք ազգովին որոշեցինք «Տէրոջը հոգին» մեր վրայ առնել: «Եւ հոն, ուր Տէրոջը հոգին կայ, հոն ազատութիւն կայ» (Բ. Կորնթացիս 3:17): Այս իմաստով, ազատութիւնը, որ անկախութիւն է եւ ինքնուրոյնութիւն, եւ որուն միջոցով որոշած ենք շարունակել մեր կեանքերը ապրիլ, մեզ կը պարտաւորեցնէ գիտակցիլ մէկ մեծ պարտականութեան, որ մեր առջեւ կը դրուի: «Թէ ազատութիւնը մարմինի ցանկութիւններու պատճառ պէտք չէ ըլլայ, հապա սիրով իրարու ծառայութիւն ընելու» (Գաղատացիս 5:13):

Եթէ որոշած ենք պահել ու պահպանել մեր ազգային անկախութիւն-ազատութիւնը եւ ինքնուրոյնութիւնը, ապա պիտի գիտակցինք, թէ զայն յաջողցնելու գրաւականը սիրոյ ծառայութեան մէջ է: Սիրոյ ծառայութիւնը վեր է անհատական թէ այլ հաշիւներէ եւ սակարկութիւններէ: Ան ծառայութիւն մըն է արժէքի կեանքը եւ համակարգը կերտելու մեր կեանքերուն համար:

Առաջին հանրապետութիւնը մեկնարկեց այս սիրոյ ծառայութիւնը, երբ հիմը դրաւ  մեր պետականութեան: Երկրորդ հանրապետութիւնը շարունակեց նոյնը: Եւ այսօր ունինք երրորդը: Մեր պարտաւորութիւնը եւ պատասխանատուութիւնն է պահել եւ կերտել այն, ինչ որ ունինք այսօր:

Պահելու եւ կերտելու համար պէտք ունինք սիրոյ ծառայութեան գիտակցութեան: Այն, որ պիտի շինէ մեր անկախութիւնը: Անկախութիւնը` ազգային ազատութեան եւ ինքնուրոյնութեան գրաւականով:

Հոն, ուր  հայուն կեանքը պիտի ապրինք:

Անկախութեան եւ ինքնուրոյնութեան հպարտութեամբ:

Քուէյթ, 24 մայիս  2021

 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Sunday, May 30, 2021

 

Սիրելի ընթերցող,

Բժիշկ Արմենակ Եղիաեան բծախնդրօրէն կը հետեւի Հայ մամուլին եւ հոն ուր Հայերէնի սխալներու կը հանդիպի կ'ուղղէ կամ կը քննադատէ: Բծախնդիր է եւ պահանջկոտ: «Մամլոյ խճանկար» - ները պիտի հրապարակուին Նշանակի մէջ ամէնօրեայ դրութեամբ:

Բարի ընթերցում

(Նշանակ)

 

Մամլոյ խճանկար (3)

            1.«Առաջին լրատուական» (28-4-21)                                                                               

            ***«Ասում են՝ ընտրութիւնը իր եւ իշխանութեան մէջ է»:

            ---Ինչպէս նկատելի է, արեւելահայերէնի մէջ  սկսած է բթանալ (կը կարծեմ՝ շատ վաղուց սկսած էր այդ) մէջ եւ միջեւ յետադրութեանց զանազանումը:

          Մէջ-ը կը վերաբերի անհատին՝ առանց առնչութեան ուրիշի հետ.

            -Այս մարդուն մէջ տակաւին  կենդանի է հողի կարօտը:

            -Այս ծառին  տերեւնրուն մէջ ծիտեր կ’ապաստանին:

            -Գիւղին մէջ երբեմնի հովիւնրը չմնացին:

          Միջեւը անհրաժեշտօրէն կը պահանջէ մէկէ աւելի խնդիրներ, որոնք որեւէ ձեւով կ’առնչուին իրարու.

            -Թորոսին ու Մարկոսին միջեւ վէճ մը ծագեցաւ: (Վիճելու համար  գոնէ երկու հոգի պէտք է):

            -Զահլէի եւ Պաալպեքի միջեւ կը գտնուին Քսարայի այգիները:

            -Պատերազմը սկսաւ Գերմանիոյ եւ Ֆրանսայի միջեւ:

            Կը նշանակէ Ֆրանսա կը կռուէր Գերմանիոյ դէմ (եւ՝ փոխադարձաբար):

            Եթէ վերջին օրինակը  օժտենք մէջ-ով, ապա փոխադարձութիւնը կը վերնայ, պատերազմը կը տեղայնանայ, կապ չ’ունենար իրարու հետ. «Պատերազմ ծագեցաւ Ֆրանսայի եւ Գերմանիոյ մէջ»,− կը նշանակէ ամէն մէկը իր սեփական հողին վրայ պատերազմ մղեց՝ հաւանաբար ներքին թշնամիներու դէմ:

 

            2. «Մարմարա», 20 ապրիլ 2021

            ***«Թիւը հասած է վաթսուն հազարներու»:

            ---Մեր լեզուն միայն  կլոր թիւերը կը յոգնականացնէ. օրինակ՝ հարիւրներ, հազարներ, միլիոններ եւ  այլն. «Հարիւր հազարներ բուժուեցան այդ դեղով»: Սակայն չենք ըսեր. «Երեսուններ զոհ գացին այդ արկածին», ոչ ալ եօթանասուններ կամ հարիւր քսանհինգեր...  այսպիսի թիւեր չենք գործածեր: Ինչո՞ւ, ես ալ չեմ գիտեր, նման լեզուական աւանդոյթ չկայ, մերժած է  զայն հայուն միտքը:

            «Մարմարա»-ն ահաւասիկ այդ մերժուած կաղապարն է որ կը կիրարկէ՝ բնաւ հայերէն չգիտցող  եօթնօտարի համբակութեամբ. «վաթսուն հազարներու հասած է թիւը...»: Գոնէ ճիշդ ըլլայ ըսածը.  քիչ անդին կը հաստատենք, որ այդ թիւը տակը-վրան հասած է ընդամէնը 55.812-ի, ուրեմն՝ ոչ իսկ  «մէկ հատիկ վաթսուն հազարի»...ալ ի՞նչը կը մղէ նման այլանդակութիւն մը դուրս տալու,− չենք գիտեր:

 

            ***106ՐԴ... 44օրեայ...

            ---Դիտեցէ՛ք քիչ մը թիւեր կիրարկելու այս ոճը. կատարեալ խառնարան մը: Քաոս:

            Մանաւանդ եթէ գլխագրենք երկրորդը՝ առաջինին պէս՝ 44ՕՐԵԱՅ...ինչպէ՞ս կը կարդաք  կամ պիտի փորձուէիք կարդալ այս վերջինը:

            Մինչդեռ  հայեցի գրելաձեւը կը թելադրէ հետեւեալ  ոճը՝ 106-րդ,  44-օրեայ, որոնք այնքան պարզ, յստակ ու ընկալելի են, ու մանաւանդ...հայերէն են:

 

            ***Եւ վերջապէս «Մարմարա» սովորութիւն ունի գրելու սէնֆոնիք, այլ խօսքով՝ մէկ բառի մէջ ի մի հաւաքելու-մէկտեղելու ուղղագրական բոլոր բարբարոսութիւնները.

            ա)Նախ ինչո՞ւ է, եւ ոչ ե: Մարմարա կը ճանչնա՞յ հայերէն բառ մը, որ իր վերջընթեր ձայնաւորը է-ով գրէ. օրինակ՝ գերեզման, դեգերում, վեթերան , հերետիկոս, թեթեւամիտ, սեթեւեթ , գերեվարութւին, տերեւաթափ, աներեսութիւն...

            բ)Ապա ինչո՞ւ ն, երբ թէ՛ ֆրանսացին, թէ՛ անգլիացին  այս բառը կը գրեն m-ով:

            գ)Եւ վերջապէս ինչո՞ւ սէնֆոնիք, երբ հայերէնն է համանուագ (sym=համ, φονή-ձայն, նուագ):

            Թրքական ծովուն մէջ հայերէնը պահպանելու ձեւը ա՞յս է:

 

            Ակօս (21-4-21)

            ***«Համաշխարհային  հայ ժողովուրդը ունի կուռ ներկայացուցիչ մը...»:

                 Տիեզերական հայութիւն...

            ---Այսքան տարի է կը կարդամ ու մինչեւ հիմա նման ածականներով բնորոշուած  ժողովուրդի հանդիպած չեմ: Ճիշդ ի՞նչ պէտք է հասկնալ համաշխարհային-ով եւ տիեզերական-ով: Աւելի պարզ՝ ե՞րբ եւ ի՞նչ պայմաններու մէջ ժողովուրդ մը կը բնորոշուի այս երկու մակդիրներով: Ահա առեղծուած մը, որ կրնայ  քունդ փախցնել, ինչո՞ւ չէ:

            Մոլիէրի Քաղքենի ազնուականը օր մըն ալ կ’իմանայ, թէ իր խօսածը արձակ կը կոչուի (ի հակադրութիւն ոտանաւոր-ի). «Ուրեմն վաթսուն տարի է արձակ խօսած եմ  ու....տեղեակ չեմ եղած»,−կ’անդրադառնայ  ան զարմանքով: Հիմա մենք ալ վերջին պահուն կ’իմանանք, որ...

 

            ***«Լսե­­լէ ետք ու­­զե­­­ցի զինք այ­­ցե­­­լել...»: 

                «Ու­­զե­­­ցի զինք այ­­ցե­­­լել, բայց միշտ ար­­գելք մը եղաւ...»:

            ---Երբ մեր այցելութեան առարկան անձ մըն է , այս վերջինին անունը կը դնենք տրական հոլով. այցելել իրեն կամ անոր: Իսկ երբ տեղ մըն է, ապա կը կիրարկենք հայցականը:

            Ուրեմն՝ կ’այցելենք բարեկամի մը, հիւանդի մը,  յաճախորդի մը, ասոր, անոր:

            Միւս կողմէ՝  կ’այցելենք  հիւանդանոց մը, դպրոց մը, տուն մը, գիւղ մը:

 

            Ժամանակ(28-4-21)

            ***«Նկատի ունենալով, որ հայերէնը համայնքային ժողովներու եւ խորհրդակցութիւններու ընթացքին վաղուց դադրած է աշխատանքային լեզու ըլլալէ՝ ստորեւ կը ներկայացնենք Պատրիարքարանի կողմէ հրապարակուած տեղեկագրին բնագիրը»։

            Կը հետեւի թրքերէն գրութիւն մը:

            ---Այս կը նշանակէ, ոչ աւելի, ոչ պակաս, որ պատրիարաքարանի ժողովական լեզուն այլեւս հայերէնը չէ՛, եւ այս այսպէս է «վաղո՜ւց»,− ինչպէս շեշտուած է:

            Բաւական կանոնաւոր հետեւած եմ,− կը կարծէի,− պոլսահայ մամուլին  եւ կեանքին, եւ վերահասու չէի այս տխուր իրականութեան, որ կ’ընկճէ զիս: Եւ անշուշտ ոչ միայն զիս: Ոչ մէկ գաղութէ մինչեւ հիմա ստացուած էր նման դառն խոստովանութիւն մը: Որքան ու որպիսի ուրիշ իրականութիւններ կան, արդեօք, որոնք ծածուկ կը պահուին կամ թէ խոստո- վանութեան  առարակայ չեն դառնար, շահեկան չեն  նկատուիր նշուելու եւ ցուցադրուելու:

            Կարծեմ ըսելիք չի մնար:

*   *   *

             ***«Մնացեալ ամէն ինչ կը բխին անկէ եւ կամ կ՚ածանցուին անոր»։

            ---Ամէն ինչ  բառակապակցութիւնը, նոյնիսհկ եթէ բառային իմաստով յոգնակի է, քերականօրէն  կը շարունակէ  մնալ եզակի, եւ  այս վերջին յատկութիւնն ալ կ’որոշէ բային թիւը, որ պէտք է ըլլայ եզակի: Ուրեմն սխալ է կը բխին եւ կ’ածանցուին:

            Պէտք է ըսել՝ կը բխի եւ կ’ածանցուի:

            ***«Մինչեւ որ սերմերը  ցամքին եւ շէկնան»:

            Աշխարհաբարը  շէկնալ բայ չունի. ուրեմն չ’ըսուիր նաեւ շէկնան:

            Շէկ(ն) արմատը կու տայ երկու բայ՝ շիկնիլ եւ շիկանալ:

            Շիկնիլ կ’ըսենք  մարդկային դէմքին համար՝ «ամօթէն շիկնիլ»:

            Փոխաբերաբար կը նշանակէ  «ամչնալ». օրինակ՝ «Առանց շիկնելու կը ստէ»:

            Կատարեալը կու տայ շիկնեցայ-շիկնեցար-շիկնեցաւ:

            Շիկանալ կ’ըսենք մասնաւորաբար մետաղներու համար՝ երկաթը տաքնալէն շիկացաւ, կացութեան մը համար՝ մթնոլորտը շիկացաւ, վէճը շիկացաւ, պայքարը շիկացաւ...

            Կատարեալը կու տայ շիկացայ-շիկացար-շիկացաւ:

            armenag@gmail.com                                                                                    Արմենակ Եղիայեան

 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Friday, May 28, 2021

Սիրելի ընթերցող,

Բժիշկ Արմենակ Եղիաեան բծախնդրօրէն կը հետեւի Հայ մամուլին եւ հոն ուր Հայերէնի սխալներու կը հանդիպի կ'ուղղէ կամ կը քննադատէ: Բծախնդիր է եւ պահանջկոտ: «Մամլոյ խճանկար» - ները պիտի հրապարակուին Նշանակի մէջ ամէնօրեայ դրութեամբ:

Բարի ընթերցում

(Նշանակ)

 

Մամլոյ խճանկար (4)

 

          «Հորիզոն» (26 ապրիլ−3  մայիս)

            ***«Թիւ 205-րդ օրինագիծը, զորս հովանաւորած էր պահպանողական պատգամաւորը...»:

            ---Սովորական թիւերը դասականացնելու երկու ձեւ ունի հայերէնը.

            ա) Ընդհանրապէս տուեալ թիւին ետեւը կ’աւելցնենք -րդ մասնիկը. օրինակ՝ 5-րդ,  37-րդ,  251-րդ եւ այլն: Կ’արտասանենք՝ հինգ-երորդ եւ այլն:

            բ)  Տուեալ թիւին առջեւ կ’աւելցնենք թիւ բառը. օրինակ՝ թիւ 5,  թիւ 37, թիւ 251:

            Օրինակ՝  ես գրաւեցի թիւ 5 սենեակը: Ոչինչ կ’արգիլէ որ լման տառերով գրենք՝  թիւ հինգ...:

            Այս տուեալներով՝ սխալ է գրել «թիւ 205-րդ», այլ խօսքով՝  երկու անգամ դասականացնել նոյն թիւը:  Պէտք է ընտրել մէկը կամ միւսը:

            ---զորս հովանաւորած էր...

            Պէտք է ըլլայ զոր՝ եզակի, քանի օրինագիծ յարաբերեալը եզակի է:

            ***25-րդ ամեակը...

          Նախորդին մէկ տարբերակն է այս ալ, որ իր կարգին շատ յաճախուած սխալ մըն է: Այս եւս կրկնակ դասականացումի մէկ ձեւ է:

            Արդեարեւ,  -ամեակ բաղադրիչը առանձին ցոյց կու տայ տարեդարձ մը՝ ծննդեան, հիմնադրութեան, անկախութեան կամ գերութեան, որեւէ այլ բանի: Օրինակ՝ «անկախութեան  25-ամեակը» կը նշանակէ 25-րդ ամը՝ տարին, տարեդարձը: Հետեւաբար չենք կրնար դառնալ մէյ մըն ալ աւելցնել -րդ դասական մասնիկը եւ ըսել՝ 125-րդ ամեակ:

            Չմոռնանք մանաւանդ, որ -ամեակ բաղադրիչը անկախ կիրարկութիւն չունի, միշտ կախեալ է թիւէ մը, ճիշդ  -րդ մասնիկին պէս, որ -երորդ կ’արտասանուի:

            ***Ալիեւեան նկրտումներ...

            ---Այստեղ կը գտնենք ներկայիս շատ ընդհանրացած սխալ մը. երբ յատուկ անուն մը ածականի կը վերածուի, ան կը կորսնցնէ իր յատկութիւնը, կը վերածուի հասարակ բառի, որ այլեւս չի գլխագրուիր. ուրեմն՝ Ալիեւ-ալիեւեան, Սուրիա-սուրիական,  Անի-անեցի,  Վան-վանեցի եւ այլն:

            Այս սխալը շատ աւելի յաճախական է, երբ յատուկ անունը նուիրականութիւն ունի, օրինակ՝ Աստուած-աստուածային, Հայաստան-հայաստանեան եւ այլն:

            «Հասկ»-ը անշեղօրէն կը գլխագրէ Աստուած-Աստուածային:

            Չմոռնանք՝ յատուկ անուններ կան, սակայն յատուկ ածական չկայ:

             

          «Յուսաբեր» (28-4-21)

            ***Պայմանագրերը ... պայմանագիրները (էջ մէկ)

            ---Այս երկուքէն, որոնք կը գտնուին  նոյն յօդուածին մէջ, առաջինն է ճիշդը:

            Երբ գիր արմատով վերջացող բարդ բառը ինչ-որ  «գրութիւն» ցոյց կու տայ, ապա յոգնակին կը կազմէ եր-ով. օրինակ՝ օրագիր-օրագրեր, բեւեռագիր-բեւեռագրեր, մեhենագիր-մեհենագրեր, բարեւագիր-բարեւագրեր, ծրագիր-ծրագրեր, ճակատագիր-ճակատագրեր եւ այլն:

            Իսկ երբ այդ գիր արմատը «գրող»  ցոյց կու տայ, յոգնակին կը կազմէ ներ-ով. օրինակ՝ պատմագիր-գպատմագիրներ, խմբագիր-խմբագիրներ, յօդուածագիր-յօդուածագիրներ, նամակագիր-նամակագիրներ, նաեւ՝ վիպագիրներ, բառարանագիրներ եւ այլն:

            ***նէօ-իսլամ

            ---Սա neo-islam(ism) տառադարձութիւնն է:

            Բնագրին neo արմատը երկվանկ է՝ ne-o, մինչ հայերէն «նէօ» միավանկ է եւ ուրիշ արտասանութիւն ունի. քմային օ մըն է ան եւ  հաւասար է ֆրանսերէնի eu-ին (feu, deux, peut)  եւ գերմաներէնի ու թրքերէնի ö-ին: Ուրեմն՝  պէտք է գրել նէո-իսլամ, ուր նէ-ո երկվանկ է: Այս էո երկբարբառը շատ սովորական է հայերէնի մէջ. օրինակ՝ Գէորգ, Թադէոս, Արգէոս, լեգէոն  եւ այլն:

 

          «Ապագայ» (26-4-21)

                ***Իսրայէլի պետութիւնը,   շահարկումի դրած է ցեղասպանութիւնը...

            ---Ենթական եւ ստորոգիչը (դիմաւոր բայը) ստորակէտով տրոհելու անհանդուրժելի  սովորութիւնը հետզհետէ  հող կը շահի, տուն-տեղ կ’ըլլայ, կ’աճի ու կը բարգաւաճի. Tut-Ankh-Amon-ի բարբառով՝ աճ-ուճա...

            ***Այդ յիշատակութիւնը քաղաքական հաշուարկումներո՞վ կը կատարուի թէ` իբրեւ յարգանք մեր նահատակներուն:

            ---Իսկ ան կը զլացուի հոն, ուր պարտի ներկայ ըլլալ. «Այդ յիշատակութիւնը քաղաքական հաշուարկումներո՞վ կը կատարուի, թէ՞ իբրեւ յարգանք մեր նահատակներուն»:

            ***«Ճանաչումը պիտի գայ ամբողջացնելու երկրի օրէնսդիր ժողովին կողմէ առնուած քայլը»:

            ---Չեմ գիտեր ուրկէ՞, ինչպէ՞ս յառաջացաւ վերջին տարիներուն  հայերէնը կրաւորական կառոյցներով խճողելու մոլորութիւնը, որ ահաւոր չափերու հասած է,  երբեմն ուղղակի ախտագին է երեւոյթը: Ըստ ոմանց՝ ռուսերէնն է աղբիւրը:

            Այսպէս, մէջբերուած օրինակը կարելի էր վճիտ հայերէնով ալ շարադրել.

            « Ճանաչումը պիտի գայ ամբողջացնելու երկրի օրէնսդիր ժողովի առած քայլը»:

            ---«Լաւագոյնը կ’արտադրէ Աֆէեանի կողմէ հաստատուած  ընկերութիւնը»:

                «Լաւագոյնը կ’արտադրէ  Աֆէեանի հաստատած ընկերութիւնը»:

            ---«Նախագահը Թուրքիոյ կողմէ կատարուած կոտորածը կոչեց իր անունով»:

                 «Նախագահը Թուրքիոյ կատարած կոտորածը կոչեց իր անունով»:

           

            ***«Պիտի յիշենք մեր ահաւոր եղեռնին 106-րդ ամեակը»:

            ---Այս մասին արդէն խօսուեցաւ վերը, սա իր կարգին կը հաստատէ պարզապէս աղաւաղ  ձեւի ստացած տարողութիւնն ու ժողովրդականութիւնը:

            armenag@gmail.com                                                                       Արմենակ Եղիայեան

 

 

 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»