Յայտարարութիւն

Wednesday, August 26, 2009

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԿԱԹԸ - ՄԱՐՕ ԳԸՎԸՐԵԱՆ - ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ

Տիկ.Մարօ Գըվըրեան - Նիկողոսեան հետաքրքրական յօդուածով մը անգամ մը ևս կուգայ ընթերցողին կատարելու իր թելադրանքները առողջ ապրելու մասին:
Կը գնահատենք «Նշանակ»ի ընթերցողներուն նկատմամբ Տիկին Մարոյի տածած գուրգուրանքը և իր մատուցած ծառայութիւնը անոնց : Ընթերցողը կրնայ կարգ մը կէտերու մէջ տարակարծիք ըլլալ յօդուածագրին: Տիկինը պատրաստ է բացատրութիւն տալու ընթերցողի իւրաքանչիւր հարցին: «Նշանակ»

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԿԱԹԸ

Չինաստանի, Ճաբոնի և Հնդկաստանի մէջ, հազարաւոր տարիներ ապրած են մարդիկ առանց կենդանական կաթ խմելու:Մինչև օրս բիւրաւոր մարդիկ առանց շաքարի և կաթի թէյ կը խմեն: Իսկ մենք կը խմենք կենդանիի մը կաթը որ կենսաբանականօրէն տարբեր և իմացականութեամբ մեզմէ ստորադաս է: Ծայրագոյն Արևելացիները չեն խորշիր կաթէն այլ կը խուսափին անկէ,որովհետև կը յարգեն Տիեզերքի կենսաբանական օրէնքը:

Մինչև այն ատեն որ հորթուկներու ակռաները չեն բուսած կաթը անհրժեշտ սնունդ է անոնց համար: Ատամները բուսնելէն ետք հորթը կաթէն կը կտրուի: Մայրը այլևս կաթ չի տար անոր:Օրինակը նոյնն է բոլոր կենդանիներու մօտ :

«ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹ» արդի տեսութիւնը վաճառաշահութեան համար լոկ ծանուցում է:

Մանուկներ, որոնք արուեստական կերպով կենդանական կաթով կը սնանին աւելի մեծ թիւով կը մահանան քան մօր կաթով սնանողները: Ընկերութիւններ թերևս կրնան բարելաւել կենդանական կաթի որակը,նուազեցնելու համար մանուկներու կանխահաս մահերը , սակայն չեն կրնար մօր կաթ պատրաստել: Բնութեան օրէնքը չի կոտրիր:

Այն մանուկը,որ կենդանիի կաթով կը սնի բնախօսութեան կամ կենսաբանութեան օրէնքով կովուն «ազգակից» կը դառնայ: Ան դանդաղամիտ կ՜ըլլայ, ընկերային ոգին,հոգեկան մակարդակը և փափկանկատութիւնը անկէ կը պակսին:

Հազարաւոր տարիներ առաջ Ծայրագոյն Արևելքի մէջ գոյութիւն ունէր աւանդական կանոն մը , որուն հիմամբ յղի կիներ,մինչև մանուկին ծնունդն ու ակռաներու երևումը, կենսաբանական և սաղմնաբանական դասընթացքներու կը հետեւէին: Մանուկը , առանց այլեւայլի,մօր կաթով պէտք էր սնանէր, մինչ այդ,մօր առաւօտեան և տարբեր գործունէութիւնները, անոր սնունդը, ընթերցումները,մտածումները, ամենայն կարգապահութեամբ կը դասաւորուէին ըստ Տիեզերքի և բնութեան օրէնքներուն :

Երբ մայր մը իր զաւակը կերակրելու համար բաւարար կաթ չունենար և կամ մանկիկին ծնունդէն անմիջապէս ետք մայրը մահանար, տան մեծերու պարտականութիւնն էր փնտռել և գտնել գիտակից և աշխատասէր ստնտու մը,որ միևնոյն ատեն ըլլար գեղեցիկ,հաւատարիմ, առողջ և զօրաւոր անհատականբութեամբ կին մը:

Ծ.Արևելացիները մեծ կարևորութիւն կուտային առաջին տարիներու կրթութեան քան հետագայ ուսման կամ գոլէճի մը ընտրութեան:Անոնք լաւ գիտէին թէ մօր կաթին որակը և քանակը իր բարի կամ վատ ազդեցութիւնը կ՜ունենար զաւկին ճակատագրին վրայ:

Մօր կամ ստնտուի բացակայութեան կը պատրաստէին սննդալի հեղուկ մը բրինձով,վարսակով,սոյա ով,շուշմայով(Sesame Seed), անուշ բինձով և Ազուքիով:Այս բոլորը կը տապկէին և ալիւրի վերածելէ ետք կ՜եփէին ու մանուկին կը կերցնէին:Ներկայիս այս կերակուրը կը վաճառուի Health Food Store ներու մէջ “Kohkoh” պիտակի տակ: Այս ուտելիքը կրնան մեծերն ալ օգտագործել:

Ծիծաղելի է այն գաղափարը թէ մարդկային մարմնի Փրոթէինը բաւարար չըլլար մարմնի պէտքերուն եթէ երբեք կենդանական ուտելիքներ (կաթ,միս,ձուկ,հաւկիթ) չսպառենք:

Յաճախ կը տեսնենք ցուցատախտակներու վրայ կամ թերթի մը ամբողջ էջի մը մէջ կաթի ծանուցում մը ,ուր ցոյց կը տրուին բազմատեսակ կաթի արտադրութիւններ՝ խորագիր ունենալով « ՔԱԼՍԵՈՒՄ, այնպէս ինչպէս բնութիւնը սահմանած է»: Նախադասութեան աւարտին կը պակսին երկու բառեր..«հորթերու համար»...

Կովու կաթը հորթերու համար է: Կենդանին անգամ մը որ կաթէն կտրուի այլեւս ոչ միայն իր տեսակի կենդանիի կաթը չի խմեր, այլ՝ որեւէ ուրիշ կենդանիի կաթ:Կենդանիները բնական ուշիմութիւնն ունին չխախտելու բնութեան օրէնքները:Մարդը սակայն,անվախօրէն կ՜արհամարհէ զայն...

Անշուշտ տրամաբանական պատճառ մը կայ թէ ինչու բոլոր կաթնատու կենդանիները, ծնանելէն անմիջապէս ետք կաթ կ՜ունենան:Սակայն բնութեան օրէնքով , իւրաքանչիւր կենդանի իրեն յատուկ կաթ ունի որ օգտակար է իր տեսակի կենդանիին միայն:Կենդանիներ, բացի մարդէն, կը յարգեն հետևեալ կանոնները.

1. Անոնք տարբեր կենդանիի կաթ չեն խմեր,այսպիսով կը հնազանդին իրենց կենսաբանական յարմարումին (անշուշտ խօսքը չի վերաբերիր Կենդանաբանական պարտէզներու կենդանիներուն):
2. Կենդանին երբ կաթէն կտրուի այլեւս կաթ չի խմեր:Կաթը եղած է ձագը կերակրելու համար,որպէսզի ան արագ մեծնայ:Սակայն ինչու մենք,մայրական կաթէն ետք դեռ կը շարունակենք մեր մանկութենէն մինչև ծերութիւն կովու կաթ խմել:Կովու կաթը,բնութեան օրէնքով, ձևուած,պատրաստուած է մեծ ոսկորներով և չորս ստամոքսով կենդանիներ մեծցնելու համար: Դժբաղդաբար,այսպիսի մարդ էակներու թիւը հետզհետէ աճ կ՜արձանագրէ:

Կաթի պատճառած վնասներու ցանկը երկար է: Յիշենք մի քանին:Կովու կաթը մարմնին մէջ շատ աւելի խուխ կը պատրաստէ քան այլ ուտելիքներ:Կարգ մը մարդոց մարմինները, ինչպէս A արեան խումբի պատկանող մարդոոց մարմինները,բնականէն քիչ մը խուխ կը պատրաստեն:Ասոնց համար կաթնեղէններու գործածութիւնը քանդիչ դեր կը խաղայ առողջական տեսանկիւնէն դիտուած:
Խուխը թանձր ըլլալով կը խցէ և բորբոքում կուտայ շնչառական դրութեան:Ան կը պատէ նաև մարմնին ներքին ծալքերը և արգելք կը հանդիսանայ անոր յատկացուած հեղուկներու տանելիք դրական գործունէութեան:Թանձր և կպչուն խուխը կը բեռնաւորէ թոյներ արտաքսող օրկանները,կը խցէ խլնային նուրբ թաղանդները (mucous membranes), հետևաբար նոր հիւանդութեանց դուռ կը բանայ:

Տաքութիւն, asthma, bronchitis, sinusitis, պաղառութիւն,հոսուն քիթ,ականջի բորբոքում և ցաւ՝ բոլորին պատճառը կաթնեղէններն են:

Կաթնեղէնը ալէրժի ներու դուռ կը բանայ: Այս թեմայի շուրջ որևէ ուսումնասիրութիւն եթէ կարդաք, կը տեսնէք թէ անոնց հիմնական պատճառը կաթնեղէնն է: 1974 i Nature թերթի մէջ հրապարակուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց կուտայ պանիրներու մէջ Փրոթէին մը որ պատասխանատու կը համարուի Migraine ին:Հարիւրաւոր մարդոց migraine ը դադրած է կաթնեղէնները դադրեցնելով կամ պարզապէս քիչ ուտելով:

Կարևոր է նաև իմանալ , որ կաթնեղէնները բարձր Քոլեսթերօլ եւ իւղ կը պարունակեն և զուրկ են նեարդներէ (Fibres):

Մարօ Գըվըրեան /Նիկողոսեան

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝